دکتر صدیقه ناقل

دکتر صدیقه ناقل

تخصص

دکتری علوم اعصاب شناختی

هزینه مشاوره برای ۴۵ دقیقه ۲۰۰ هزار تومان

دکتر صدیقه ناقل متخصص علوم اعصاب شناختی هستند که دکترای خودشان را از دانشگاه تبریز دریافت نمودند.

ایشان در کلینیک روانشناسی روان آگاه با یک پروتکل جدید درمانی بنام نوروفیدبک به درمان مشکلات مختلف از جمله بیخوابی، اضطراب، اعتیاد و … میپردازند.

سوابق آموزشی:
تدریس دروس روانشناسی برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی
موسسه آموزش عالی شمس تبریز

دستیار تدریس دوره های تخصصی نوروفیدبک
مرکز فارمدتجهیز، زیر نظر دکتر محمدعلی نظری

تدریس دروس روان شناسی
دانشگاه پیام نور واحد تبریز

تدریس دروس روان شناسی و زبان تخصصی
دانشگاه علمی کاربردی

تدریس دروس روان شناسی کودک
جهاد دانشگاهی دانشگاه عالمه طباطبایی

تدریس دوره های مهارت های زندگی و فرزند پروری
شهرداری شهرستان قدس برای روانشناسان شهرداری و عموم
آموزش و پرورش شهرستان قدس

برگزاری گروه درمانی شناختی رفتاری برای مصرف کنندگان مواد مخدر
موسسه پیام آوران همیاری

برگزاری دوره های مدیریت استرس

فرهنگسراهای شهرداری منطقه ۳ تهران، بهزیستی

 تدریس دوره هنردرمانی
کلینیک خصوصی

 

سوابق کاری

روان شناس و انجام درمان نوروفیدبک و بایوفیدبک
مطب دکتر قانع پور، تبریز
روان شناس و درمانگر کودک و نوجوان
مرکز مشاوره ستاره ایرانیان
مشاور ارشد رشته ی روان شناسی
موسسه اموزش عالی ماهان
مشاوره تخصصی، کنکور ارشد
موسسه اموزش عالی ماهان
مسئول فنی و روانشناس
موسسه پیام آوران همیاری ۸۸۱۱-۸۸۳۱ ۸۱ ماه
کارشناس و مسئول واحد سالمت روان
شبکه بهداشت و درمان شهرستان قدس ۸۸۳۱-۸۸۳۸ ۸۸ ماه
روانشناس
کلینیک درمان اعتیاد مهر نهاد ۸۸۳۱-۸۸۳۱
روان شناس داوطلب در جمعیت خیریه امام علی